Podmínky užití hodnocení v modulu Safe Online Reputation

1. Prohlášeníkobchodnímpodmínkám
1.1. V souladu s ustanovením § 1751 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vydává společnost DIC Onsite s.r.o. (viz čl.2.1) tyto obchodní podmínky smlouvy o poskytování služeb Modulu zákaznického hodnocení Safe Online Reputation a podmínek uzavíraní těchto smluv (dále jen „obchodní podmínky“).
1.2. Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na smlouvy o poskytování služeb Modulu zákaznického hodnocení Safe Online Reputation (dále jen „
smlouva“) mezi DIC Onsite s.r.o. a druhou smluvní stranou, která je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 a § 421 občanského zákoníku a upravují jejich vzájemná práva a povinnosti.
1.3. Ustanovení, která se odchylují od obchodních podmínek, lze sjednat ve smlouvě, a tato mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy a podpisem smlouvy obě strany stvrzují, že jim jsou známy a byly již přiloženy knabídce na uzavření smlouvy, kterou prostřednictvím vyplněné elektronické závazné objednávky zaslala druhá smluvní strana DIC Onsite s.r.o. a na základě které došlo k uzavření smlouvy.

2. Prohlášeníoidentitěsmluvnístrany

2.1. DIC Onsitem se podle těchto smluvních podmínek rozumí společnost DIC Onsite s.r.o. se sídlem Praha 3, Žižkov, Kubelikova 1265/41, okres Praha Hl.m., PSČ 130 00, identifikační číslo: 284 95 322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 145763 (dále jen „DIC Onsite“).

2.2. Online podnikatelem se podle těchto obchodních podmínek rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 a § 421 občanského zákoníku, které DIC Onsite poskytuje služby v souladu se smlouvou a těmito obchodními podmínkami (dále jen „Online podnikatel“).

2.3. Zákazníkem se podle těchto smluvních podmínek rozumí fyzická nebo právnická osoba, která využila online služeb anebo produktů Online podnikatele, čímž se podle této smlouvy, obchodních podmínek a podmínek fungování Modulu zákaznického hodnocení Safe Online Reputation, kvalifikovala pro možnost zanechání hodnocení služeb Online podnikatele v Modulu zákaznického hodnocení Safe Online Reputation (dále jen „Zákazník“).

2.4. Modulem zákaznického hodnocení Safe Online Reputation se podle těchto smluvních podmínek rozumí souhrn služeb DIC Onsite poskytovaných Online podnikateli, jejichž výsledek je hmotně zachycen vpodobě podrobně popsané včl. 4.1 těchto podmínek a vrozsahu zvoleném Online podnikatelem ve smlouvě na základě aktuální nabídky DIC Onsite podle čl. 4.2 těchto podmínek (dále jen „modul zákaznického hodnocení“)

3. Předmětsmlouvy

3.1. Smlouvou se DIC Onsite zavazuje k tomu, že Online podnikateli bude poskytovat služby podle čl. 4.1 těchto obchodních podmínek a Online podnikatel se zavazuje za tyto služby platit DIC Onsite sjednanou odměnu podle čl. 5.1 těchto obchodních podmínek a službu využívat za podmínek podle těchto obchodních podmínek.

4. SlužbyModuluzákaznickéhohodnoceníSafeOnlineReputationajejichrozsah

4.1. Službami modulu zákaznického hodnocení se rozumí zejména:
a. zpřístupnění on-line modulu zákaznického hodnocení Online podnikateli, který Zákazníkům Online podnikatele umožní hodnotit internetové a s nimi související služby poskytované Online podnikatelem podle vybraných kritérií, a to prostřednictvím hodnotícího formuláře a widgetu umístěného na webové anebo jiné prezentaci Online podnikatele, přičemž hodnocení bude probíhat na základě unikátního algoritmu vytvořeného a aplikovaného
DIC Onsite, jehož výsledkem bude

page1image26880

1

unikátní, nestranné a komplexní porovnání hodnocení od jednotlivých Zákazníků Online podnikatele, na základě které bude možné určit reputaci Online podnikatele mezi jeho Zákazníky.
b. poskytnutí systému hodnocení služeb Online podnikatele v rámci zpřístupněného modulu, který bude naplňován cíleným výběrovým souborem respondentů, Zákazníků Online podnikatele, prostřednictvím hodnocení označeného unikátním číselným kódem, který zabraní replikaci hodnocení a bude hodnocení vázat na skutečné využití služeb Online podnikatele, přičemž unikátní kódy budou
DIC Onsite za tímto účelem Online podnikateli poskytovány.

c. vytvoření profilu Online podnikatele, jenž bude hmotným zachycením hodnocení Online podnikatele podle tohoto článku, který bude obsahovat souhrnné údaje o hodnocení Online podnikatele jeho Zákazníky a jenž bude přístupný veřejnosti prostřednictvím widgetu umístěného na webové anebo jiné prezentaci Online podnikatele.

d. zajištění důvěryhodnosti hodnocení Zákazníků Online podnikatele, přičemž Online podnikatel se zavazuje do hodnocení nijak přímo nezasahovat, a za tímto účelem DIC Onsite poskytne Online podnikateli profil s omezenou manipulací s hodnocením Zákazníků Online podnikatele obsahující systém kontrol a pojistek pro zajištění nestrannosti hodnocení.

e. zajištění systému včasného nestranného přezkoumání hodnocení, která budou zjevně nepravdivá anebo chybná, a zjednání nápravy v případě zaslaného zjevně nepravdivého anebo chybného hodnocení v podobě odstranění zjevně nepravdivých hodnocení z profilu Online podnikatele a jeho systému hodnocení.

4.2. DIC Onsite se zavazuje poskytnout služby podle čl. 4.1 Online podnikateli v rozsahu a za cenu ujednanou ve smlouvě, přičemž pro stanovení rozsahu poskytnutých služeb bude sloužit aktuální nabídka DIC Onsite, která je veřejně přístupná na webové prezentaci DIC Onsite (www.safeonlinereputaion.cz) a je nedílnou součástí smlouvy. Nabídka označená v první větě tohoto odstavce je vždy sestavena tak, že jednotlivé služby jsou v ní seskupeny do souborů, které tvoří souvislý celek a jsou označeny unikátním obchodním názvem určeným DIC Onsite, přičemž ve smlouvě se tento unikátní název užije pro označení rozsahu poskytovaných služeb. Takto sestavená nabídka je nedílnou součástí smlouvy.

5. Odměnaaplatebnípodmínky
5.1. DIC Onsite náleží za poskytování služeb podle čl. 4.1 odměna, jejíž výše bude určena dohodou smluvních stran ve smlouvě, pokud tato nebude sjednána, náleží DIC Onsite odměna ve výši podle ceníku služeb připojeného k nabídce sestavené podle čl. 4.2 těchto obchodních podmínek, a to odměna přiřazená k jednotlivému Online podnikatelem využívanému celku služeb.
5.2. Odměna je stanovena jako měsíční platba, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak, a je splatná vždy popředu do posledního dne zúčtovacího období předcházejícího období, za které je placeno, pokud není ve smlouvě ujednáno jinak. Zúčtovacím obdobím se podle této smlouvy rozumí jeden měsíc anebo jiný časový úsek, pokud je smlouvou sjednán, přičemž počíná běžet v den účinnosti smlouvy a skončí vždy následující měsíc anebo následující jiný časový úsek, pokud je smlouvou sjednán, a to v den, který se číslem shoduje se dnem, na který připadá den účinnosti smlouvy, od nějž je počítáno zúčtovací období. Není-li takový den v měsíci, připadne konec lhůty na poslední den v měsíci.
5.3. Zákazník je povinen uhradit první odměnu nejpozději do sedmi pracovních dnů následujících po dni podpisu smlouvy.
5.4. Uhrazením odměny se podle těchto smluvních podmínek rozumí připsání peněz odpovídajících dílčímu plnění za zúčtovací období na účet
DIC Onsite označený ve smlouvě, nebyl-li způsob hrazení odměny sjednán jinak, zejm. nejde-li o úhradu v hotovosti do rukou poskytovatele.
5.5. V případě prodlení Online podnikatele s úhradou odměny je poskytovatel oprávněn požadovat vedle úhrady odměny i úroky z prodlení ve výši 5 % (pět procent) za každý byť i započatý měsíc prodlení s úhradou.

6. PovinnostiOnlinepodnikatele

page2image28696

2

6.1. Pro zajištění služeb DIC Onsite je Online podnikatel povinen poskytnout DIC Onsite potřebnou součinnost, zejména veškeré informace, které jsou potřebné k řádnému provozování unikátního systému hodnocení. Online podnikatel připojením podpisu pod smlouvu nad to prohlašuje, že je jediným a výlučným provozovatelem online služby, resp. souboru online služeb a na ně navázaných dalších služeb, které jsou předmětem hodnocení podle těchto obchodních podmínek a nejsou mu známy žádné překážky, které by mohly bránit v hodnocení shora označených online služeb, resp. jejich souborů a služeb na ně navázaných, jeho Zákazníky.

6.2. Online podnikatel je povinen zdržet se zneužívání modulu zákaznického hodnocení zejména tím, že bude sám nebo prostřednictvím třetích osob (i) zasahovat do hodnocení od jeho Zákazníků; (ii) vytvářet zavádějící pozitivní hodnocení; (iii)vynucovat si výlučně pozitivní hodnocení; (iv) odmítat jakékoliv nikoliv zjevně nepravdivé hodnocení, a to bez ohledu na jeho výsledek; (v) žádat své Zákazníky, aby změnili anebo odstranili své negativní hodnocení a (vi) jakkoliv postihovat své Zákazníky za negativní hodnocení.

6.3. Online podnikatel je povinen chránit své přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) do modulu zákaznického hodnocení proti jejich neoprávněnému užití třetími osobami, držet tyto údaje v tajnosti. Online podnikatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat DIC Onsite o ztrátě přihlašovacích údajů, jakož i o podezření, že jeho přihlašovací údaje jsou užívány třetími osobami.

6.4. Online podnikatel je povinen užívat modul zákaznického hodnocení výhradně pro vlastní účely. 6.5. Online podnikatel je povinen při propagaci služeb poskytovaných DIC Onsite používat výhradně zaregistrovaných ochranných známek poskytovatele v souladu s ustanovením čl. 11.1 a následujících těchto obchodních podmínek.

6.6. Online podnikatel je povinen informovat své klienty o zpracování osobních údajů pro účely hodnocení prostřednictvím modulu zákaznického hodnocení na své webové prezentaci v oddíle „ochrana osobních údajů“ či v jiném vhodném oddíle, a to tak, že k informaci připojí i odkaz na podmínky užití služeb DIC Onsite pro Zákazníky Online podnikatelů.

6.7. Online podnikatel dále nesmí umožnit užívání modulu zákaznického hodnocení třetím osobám bez výslovného písemného souhlasu poskytovatele.

7. Sankcezaporušenípovinnostípodlesmlouvyatěchtopodmínek
7.1. DIC Onsite má právo pro případ, že Online podnikatel neplní své povinnosti podle hlavy 6 (článků 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 a 6.7) těchto obchodních podmínek, popřípadě je některé jeho prohlášení nepravdivé, a náprava není zjednána ani přes písemnou výzvu, od této smlouvy odstoupit. 7.2. DIC Onsite má současně s právem podle čl. 7.1 těchto obchodních podmínek právo na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinností anebo nepravdivé prohlášení.
7.3.
DIC Onsite má právo, pro případ porušení povinností Online podnikatele stanovených v hlavě 6 (článků 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 a 6.7) těchto obchodních podmínek, na pozastavení poskytování služeb podle čl. 4.1 těchto obchodních podmínek, a to od okamžiku odeslání výzvy ke zjednání nápravy až do okamžiku, než bude náprava zjednána. O pozastavení poskytování služeb DIC Onsite informuje Online podnikatele neprodleně emailem i bez elektronického podpisu, tj. strany smlouvy si pro plnění na tuto povinnost sjednávají odchylku od ustanovení těchto obchodních podmínek o doručování.
7.4.
DIC Onsite má právo na uhrazení smluvní pokuty od Online podnikatele pro případ, kdy bude tento v prodlení s placením odměny podle čl. 5.1 a následujících těchto obchodních podmínek, a to smluvní pokuty ve výši 0,25 % za každý den prodlení z dlužné částky až do okamžiku jejího úplného uhrazení.
7.5.
DIC Onsite má dále právo pro případ, že nebude do dvou měsíců uhrazena odměna podle čl. 5.1 těchto obchodních podmínek, a to i přes písemnou výzvu, od smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok DIC Onsite na zaplacení dlužné odměny.
7.6. Pokud
DIC Onsite neposkytuje řádně a včas služby podle čl. 4.1 těchto obchodních podmínek má Online podnikatel právo na slevu z odměny podle čl. 5.1 těchto obchodních podmínek ve výši odpovídající poměrně odměně a počtu dnů, ve kterých DIC Onsite řádně neposkytoval služby.

page3image31704

3

Ustanovení první věty tohoto článku neplatí, pokud DIC Onsite služby řádně neposkytoval z důvodu ležících na straně Online podnikatele, který porušil své povinnosti podle hlavy 6 (článků 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 a 6.7) těchto obchodních podmínek anebo jiné své povinnosti. Ustanovení první věty tohoto článku neplatí také pro případ, že DIC Onsite neposkytoval služby z důvodů ležících na straně třetích osob od smluvních stran odlišných, nezaviněných DIC Onsite.

7.7. Pokud DIC Onsite poruší svojí povinnost podle čl. 9.6 a 9.7 těchto obchodních podmínek má online podnikatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč.
7.8. Neposkytuje-li
DIC Onsite služby podle čl. 4.1. těchto obchodních podmínek, i přes výzvu online podnikatele, řádně a včas, a vkvalitě a rozsahu sjednaném smlouvou a těmito obchodními podmínkami, má Online podnikatel právo od smlouvy odstoupit.

7.9. Ujednáním podle této hlavy (hlava 7, tj. čl. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8) není dotčeno právo smluvních stran domáhat se náhrady skutečně vzniklé škody na protistraně, stejně jako právo na úhradu úroku z prodlení tam, kde je poskytováno peněžní plnění.

8. Prohlášeníkhodnoceníajejichautorskýmprávům

8.1. DIC Onsite tímto prohlašuje, že jeho služba mimo jiné spočívá v aplikaci unikátního algoritmu vytvořeného a aplikovaného DIC Onsite, jehož výsledkem bude unikátní, nestranné a komplexní porovnání hodnocení od jednotlivých Zákazníků Online podnikatele a hmotné zachycení tohoto porovnání a jeho prezentace prostřednictvím služeb Online podnikatelem objednaných. DIC Onsite nevytváří, nepodílí se na vytváření, ani za tímto účelem nepřebírá odpovědnost nad obsahem hodnocení od Zákazníků Online podnikatele, vyjma odpovědnosti za jeho autentičnost, při předání DIC Onsite.

8.2. DIC Onsite tímto prohlašuje, že nesbírá ani neuchovává informace o jednotlivých Zákaznících Online podnikatelů, kteří často vystupují pod pseudonymy anebo anonymně, a proto nemůže převzít odpovědnost za obsah sděleného hodnocení. Uvedeným není dotčeno ustanovení těchto obchodních podmínek podle čl. 9 a následujících těchto podmínek a čl. 10 a následujících těchto podmínek, vztahujících se ke zvláštnímu oprávnění DIC Onsite k nakládání s hodnocením Zákazníků Online podnikatelů.

8.3. Okamžikem zveřejnění jakéhokoliv obsahu na webové prezentaci, modulech hodnocení anebo přidružených službách DIC Onsite převádějí její autoři, ať už to jsou Zákazníci anebo Online podnikatelé, nikoliv výlučnou, ale územně a časově neomezenou, bezplatnou a neodvolatelnou licenci k autorskému obsahu na DIC Onsite, přičemž obsahem jsou všechna práva, která by jinak svědčila autorovy obsahu. Obsahem licence bude mimo jiné oprávnění pro DIC Onsite rozmnožovat, upravovat, prezentovat a jinak nakládat sautorským obsahem podle věty první tohoto odstavcečlánku, a to za účelem zlepšování svých služeb, propagace svých služeb a za účely dalšími s činností DIC Onsite bytostně souvisejícími.

8.4. Licence, kterou získal DIC Onsite podle čl. 8.3 těchto obchodních podmínek, ke zveřejněnému obsahu skončí po uplynutí přiměřené lhůty po jeho odstranění a vymazaní z webové, modulů hodnocení anebo přidružených služeb DIC Onsite jejich autorem, přičemž skončením této licence nekončí právo DIC Onsite ponechat si pro účely úplnosti historických podkladů jednu kopii autorského obsahu.

8.5. Vzhledem k povaze služby označené mimo jiné i v čl. 8.1 těchto obchodních podmínek DIC Onsite neručí za objem, počet a kvalitu dodaných hodnocení Zákazníky Online podnikatele, přičemž Online podnikateli nevzniká právo na navrácení ani poměrné části odměny pro případ, že by do jeho modulu hodnocení nebylo podáno ani jedno hodnocení od jeho Zákazníků.

9. Proces přezkoumání zjevně nepravdivých hodnocení

9.1. V souvislosti s plněním na čl. 4.1 písm. e těchto smluvních podmínek sjednaly strany smlouvy proces přezkoumávání zjevně nepravdivých hodnocení. Proces bude veden podle pravidel obsažených níže v tomto oddíle, přičemž jeho hlavním úkolem bude zajistit věcnou správnost hodnocení online služeb Online podnikatele tak, aby na jejich základě mohl být aplikován unikátní algoritmus vytvořený a aplikovaný DIC Onsite, jehož výsledkem bude unikátní, nestranné a

page4image30928

4

komplexní porovnání hodnocení od jednotlivých Zákazníků Online podnikatele, při současném dodržení zásad fungování služeb DIC Onsite označených mimo jiné v čl. 8.1 těchto obchodních podmínek.
9.2. Za zjevně nepravdivé hodnocení se podle těchto obchodních podmínek považuje pouze takové hodnocení, které obsahuje nepravdivé skutečnosti objektivně prokazatelné důkazem hmotně zachyceným v důkazním prostředku (dále jen „
zjevně nepravdivé hodnocení“). Ostatní hodnocení jsou z přezkoumání vyloučena, tím není dotčeno ustanovení čl. 10 a následujících těchto obchodních podmínek. Předmětem přezkoumání mimo jiné nebudou subjektivní dojmy Zákazníků, jejich osobní postřehy a pocity. Předmětem přezkoumání dále nebudou názory a srovnání učiněné Zákazníky Online podnikatele.

9.3. Online podnikatel je na základě smlouvy a těchto obchodních podmínek oprávněn podat stížnost proti zjevně nepravdivému hodnocení jeho služeb jeho Zákazníkem. Tato možnost bude Online podnikateli dána před zveřejněním hodnocení na webu.
9.4. Online podnikatel je ve stížnosti povinen uvést (i) označení hodnocení, které je stížností napadáno; (ii) čeho se domáhá, tj. která část hodnocení by měla být odstraněna; (iii) a důvody, které jej k napadení hodnocení stížností vedou. Online podnikatel je povinen ve stížnosti uvádět pravdivé informace a připojit důkazy na podporu svých tvrzení.

9.5. Online podnikatel je povinen písemně (prostřednictvím e-mailu či on-line systému) odpovědět bez zbytečného odkladu DIC Onsite na dotazy týkající se vyřizování stížností proti zjevně nepravdivým hodnocením.
9.6.
DIC Onsite se zavazuje vyřídit stížnost Online podnikatele podle čl. 9.3 bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti dnů následujících po podání stížnosti; pětidenní lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou Online podnikatel neodpovídá na dotazy DIC Onsite.

9.7. DIC Onsite se zavazuje pro případ, že bude prokázáno, že stížností podle čl. 9.3 těchto obchodních podmínek bylo napadeno skutečně nepravdivé hodnocení zjednat nápravu v podobě odstranění nepravdivého tvrzení z modulu hodnocení Online podnikatele.
9.8. Online podnikatel je podle smlouvy a těchto podmínek dále oprávněn podat
DIC Onsite podnět k přezkoumání hodnocení obsahujících zřejmé chyby v psaní a počítání anebo jinak špatně zařazená anebo odeslaná hodnocení. DIC Onsite se zavazuje bezodkladně podnět vyřídit a případně zjednat nápravu. Ustanovením tohoto článku zůstávají nedotčena ostatní ustanovení těchto obchodních podmínek.

10. Oprávnění k odstraňování komentářů
10.1. DIC Onsite si tímto rezervuje právo odstraňovat všechna hodnocení a jiný obsah své webové prezentace, modulů hodnocení a jiných souvisejících služeb, který byl dodán Online podnikatelem anebo jeho Zákazníky a:

a. jehož odstranění nařídil soud anebo jiný orgán státní moci,
b. jenž byl soudem anebo jiným orgánem státní moci shledán pomluvou, hanlivým výrazem, nactiutrhačným výrazem anebo jinak příčící se platnému právu,
c. jehož odstranění bylo předmětem ujednání zdohody o narovnání anebo schváleného soudního smíru,
d. jenžobsahujevulgární,rouhavéaneboobscénnívýrazy,
e. jenž obsahuje materiál určený k propagaci hnutí potlačujících lidská práva, k propagaci pornografie anebo jiných sexuálních služeb, popřípadě obsahuje jinou nedovolenou reklamu, a to včetně obrázků, textu a odkazů,
f. jenž obsahuje hodnocení jiných produktů, služeb anebo zcela jiné sdělení nesouvisející s předmětem činnosti modulu hodnocení služeb Online podnikatele,
g. jenž obsahuje údaje, které směřují k identifikaci jedince a představují porušení práva jedince na ochranu jeho soukromí, pokud tento s jejich zveřejněním v obsahu nedal výslovný souhlas,
h. jenž obsahuje zákonem chráněnou komunikaci mezi stranami, obchodní anebo listovní tajemství,

page5image26768

5

i. jenž byl odeslán zaměstnancem, členem statutárního orgánu anebo společníkem Online podnikatele,
j. jenž je reklamním sdělením, které nebylo odsouhlaseno a povoleno
DIC Onsite.

10.2. DIC Onsite si vyhrazuje právo provést odstranění hodnocení označených v čl. 10.1 těchto obchodních podmínek i bez podnětu Online podnikatele podle čl. 9.8 těchto obchodních podmínek.

11. Autorská práva k webu a software

11.1. Webová prezentace, stejně jako Modul zákaznického hodnocení Safe Online Reputation a související obsah všech odvozených autorských děl, včetně, ale nikoliv pouze, všech textů, ilustrací, souborů, obrázků, software, skriptů, grafiky, fotografií, zvuků, hudby, videí, informací, obsahů, materiálů, výrobků, služeb, adres URL, technologií, dokumentací a interaktivních funkcí jsou chráněny autorským právem a mezinárodními dohodami ve prospěch DIC Onsite a pokud nejsou duševním vlastnictvím DIC Onsite, náleží DIC Onsite výhradní licence k nákladání s nimi. Smlouva ani tyto obchodní podmínky vžádné své části nepřevádí, a to ani dílčí či dočasnou licenci na Online podnikatele.

11.2. Veškerý software užitý pro provoz, údržbu a aktualizace webové prezentace DIC Onsite, Modulu zákaznického hodnocení Safe Online Reputation a software užitý pro související služby včetně ale nikoliv pouze všech HTML, XML, Java kódů a Active X kontrol obsažený ve webové prezentaci DIC Onsite, modulu zákaznického hodnocení a souvisejících služeb je vlastnictvím DIC Onsite a je chráněn taktéž autorským právem a mezinárodními dohodami ve prospěch DIC Onsite. Jakékoliv kopírování a rozšiřování děl uvedených v první větě tohoto článku a čl. 11.1 těchto obchodních podmínek je tímto výslovně zakázáno.

11.3. Ustanovení čl. 11.1 a čl. 11.2 těchto obchodních podmínek není dotčeno ujednáním smluvních stran o propagaci DIC Onsite prostřednictvím obsahu dodaného DIC Onsite a implementovaného s výslovným souhlasem DIC Onsite na webových prezentacích, facebookových prezentacích a dalších Online podnikatelů.

12. „Best viewing practices“, Linky a připojení ke službě

12.1. Webová prezentace, widgety, moduly zákaznického hodnocení a další související služby využívají dynamické HTML a jsou vytvořeny, aby se řádně zobrazovali v Internet Exploreru 10 a pozdějších variantách, Firefoxu, Chomu a Safari. DIC Onsite nenese žádnou odpovědnost za špatnou funkci jeho webové prezentace, widgetů, modulů zákaznického hodnocení a dalších souvisejících služeb způsobenou nikoliv dostatečným stavem techniky Online podnikatele anebo jeho partnerů, popřípadě Zákazníků.

12.2. Vsouvislosti se službami poskytovanými DIC Onsite jeho webová prezentace, moduly zákaznického hodnocení a další související služby mohou ve svém hmotném zachycení obsahovat odkazy prezentací třetích stran, které DIC Onsite nemá právo ani prostředky kontrolovat. Obsah odkazů označený v první větě tohoto článku může a nemusí být odpovídající skutečnosti, vzhledem ke všemu uvedenému v tomto článku DIC Onsite nenese žádnou odpovědnost za obsah odkazů třetích stran, které jsou dostupné zwebové prezentace, modulů zákaznického hodnocení a souvisejících služeb, přičemž pokud se jedná o odkaz, jehož obsah nemůže DIC Onsite ovlivnit, bude náležitě označen tak, aby nebylo možné jej zaměnit s obsahem zveřejněným DIC Onsite.

12.3. DIC Onsite prohlašuje, že jeho služby jsou poskytovány výlučně a v souvislosti s provozem veřejné datové sítě internet, přičemž, jako každý jiný účastník provozu na veřejné datové síti, internet je subjektem všech jejích výpadků, rušení a kontrol, kterým podléhá každý jiný účastník takové sítě. V souvislosti s tím DIC Onsite prohlašuje, že nenese odpovědnost za žádnou škodu, výpadek služby ani její nedostupnost pro Online podnikatele způsobený a mající původ v povaze veřejné datové síti internet a případný výpadek takového charakteru nezakládá nárok Online podnikatele na vrácení byť i poměrné části odměny za služby poskytované DIC Onsite podle čl. 5.1 těchto obchodních podmínek anebo náhradu škody.

13. Doba, na kterou je smlouva sjednána, zánik smlouvy a přechod práv ze smlouvy

page6image29824

6

13.1. Smlouva, pokud není sjednáno jinak, se sjednává na dobu neurčitou.
13.2. Smlouvu je možné ukončit (i) dohodou smluvních stran, (ii) odstoupením od smlouvy podle čl. 7.1 a následujících těchto obchodních podmínek anebo (ii) písemnou výpovědí, přičemž výpovědní lhůta činí nejméně dva měsíce a počne běžet dnem následujícím po posledním dni zúčtovacího období stanoveného podle čl. 5.1 těchto obchodních podmínek, ve kterém byla výpověď DIC Onsite anebo Online podnikateli doručena. Smlouva taktéž skončí porušením povinnosti, se kterým tyto obchodní podmínky spojují její konec.
13.3. Skončením smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení, ochrany informací a autorských práv, a dalších ustanovení týkajících se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení.
13.4. Práva a povinnosti ze smlouvy lze postoupit jenom s výslovným písemným souhlasem druhé strany smlouvy, vyjma případů, kdy práva a povinnosti přejdou na právní nástupce smluvních stran. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na případ, kdy budou práva a povinnosti ze smlouvy postoupena ze DIC Onsitu na společnost, kterou založí DIC Onsite anebo jiná společnost, která je součástí stejného holdingu (ve smyslu ust. § 79 a násl. z.č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích) jako DIC Onsite po podpisu této smlouvy a která bude mít jako hlavní předmět své činnosti provoz a správu Modulů zákaznického hodnocení Safe Online Reputation. S převodem označeným v druhé větě tohoto článku Online podnikatel bez dalšího souhlasí a bere na vědomí, že mu bude oznámen písemně na adresu jeho sídla ihned, jak budou práva a povinnosti ze smlouvy postoupena na nově vzniklou společnost. Účinnost postoupení práv a povinností z této smlouvy proti Online podnikateli nastane dnem doručení oznámení o postoupení práv a povinností Online podnikateli. Za doručené bude považováno i takové oznámení, které bude Online podnikatelem odmítnuto anebo nevyzvednuto do 7 dnů od jeho prokazatelného odeslání.

14.Úplnost ujednání a salvátorská klausule

14.1. Strany stvrzují, že smlouva obsahuje jejich úplnou dohodu a že neexistují žádná jiná ujednání, ústní či písemná, která by dále upravovala předmět smlouvy. Pokud by takováto ujednání existovala, jsou tímto zrušena a nahrazena beze zbytku smlouvou.
14.2. Jakákoliv změna či úprava smlouvy anebo vyvázání se z ní (celková i částečná) musí mít písemnou formu a musí být podepsána oběma stranami smlouvy. Pro účely jednání o změně či úpravě smlouvy se obě strany zavazují na základě písemné výzvy nejpozději do 30 dnů ode dne doručení této výzvy jedné nebo druhé straně zahájit jednání o změně. O takovém jednání bude vždy bez výjimky pořízen písemný zápis ověřený nejméně jednou osobou určenou každou ze smluvních stran.

14.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. Strany smlouvy se zavazují dohodou bezodkladně, po takovémto případném zjištění, nahradit neplatné ustanovení novým ustanovením platným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu neplatného ustanovení a nebude představovat zejména zřejmý prospěch či neprospěch žádné strany na úkor či ve prospěch strany druhé. Strany se zavazují v takovém případě pozměnit i ostatní ustanovení smlouvy tak, aby nahrazeným ujednáním byly v celkovém plnění stran naplněny výše uvedené předpoklady. Nezahájení jednání o nahrazení neplatného ujednání dohodou do 30 dnů od výzvy kterékoliv ze stran představuje rozvazovací podmínku platnosti celé smlouvy.

15.Prohlášení k nadpisům, článkům a významům slov a doručování

15.1. Nadpisy ve smlouvě a těchto podmínkách jsou použity pouze pro přehlednost a orientaci a v žádném případě nedefinují, neomezují ani nepopisují rozsah smlouvy ani úmysl stran, pokud jde o jakékoliv její ustanovení. Na příslušných místech smlouvy a těchto smluvních podmínek budou slova označující jednotné číslo znamenat i množné číslo a naopak. Slova označující mužský rod budou znamenat i ženský a střední rod s tou výhradou, pokud by tak bylo proti smyslu samotného ujednání. 15.2. Odkazy na jakýkoliv zákon budou znamenat odkaz na tento zákon tak, jak bude v budoucnu novelizován, schválen v novém znění či nahrazen (ať už před nebo po dni podpisu smlouvy), a budou


7

zahrnovat jakákoliv nařízení, vyhlášky či jiné podřízené právní předpisy vydané na základě takového zákona. Uvedené se však nevztahuje na výklad smlouvy tak, jak byla bez znalosti budoucí zákonné úpravy stranami uzavřena, a dále pokud by zároveň změna zákona představovala i změnu ve vzájemných závazcích mezi stranami, aniž by tato změna byla případně stranami i vzájemně vyrovnána.

15.3. Pro účely smlouvy a těchto obchodních podmínek je mezi stranami upraveno doručování tak, že bude vždy doručováno písemně na adresu uvedenou ve smlouvě. Uvedením adresy ve smlouvě je tato považována za jedinou správnou doručovací adresu do okamžiku, kdy je druhé straně sdělena adresa jiná. Pro zachování písemné podoby postačí, když bude zpráva doručena i prostřednictvím emailu s elektronickým podpisem anebo do datové schránky druhé strany. Za písemné doručení se nepovažuje doručení pomocí emailu bez elektronického podpisu, textovou zprávou anebo jiným prostředkem elektronické komunikace bez certifikovaného zachycení identity odesílajícího. Za doručené jsou považovány i zprávy nevyzvednuté anebo odmítnuté, a to dnem následujícím po třetím dni od jejich prokazatelného odeslání.

16. Doložka o volbě práva a místní příslušnost soudu k řízení v prvním stupni

16.1. Smluvní strany smlouvy po vzájemné dohodě zvolily pro posuzování závazkových vztahů z této smlouvy, vztahů na tuto smlouvu navazujících, včetně posuzování její platnosti, neplatnosti popřípadě náhrady za škody vzniklé v příčinné souvislosti s jejím plněním, neplněním, platností či neplatností jako rozhodné právo české, a tam kde české právo umožňuje volbu, tak zvolily úpravu dle obchodního zákoníku.

16.2. Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy bude rozhodován výhradně místně příslušnými soudy v České republice, jejichž místní příslušnost je stanovena § 84 a § 85 odst. 1 a 3 z.č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dle nichž je místně příslušným soudem k řízení v prvním stupni okresní soud, v jehož obvodu má žalovaná fyzická osoba bydliště či žalovaná právnická osoba sídlo.

17. Závěrečná ujednání

17.1. Níže podepsaní tímto osobně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že si smlouvu a tyto obchodní podmínky a jejich obsah řádně zvážili, celý její text přečetli a pochopili a že smlouvu uzavírají po zralé úvaze a o své vůli svobodně, bez tísně a nikoliv za nevýhodných podmínek, a to s plným úmyslem smlouvu takto splnit. Rovněž osobně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly jimi uzavíranou smlouvu jakkoliv zneplatnit, zmařit její účel, učinit neúčinnou vůči jakékoliv třetí osobě či dotknout se jinak práv třetích osob. Strany smlouvy prohlašují, že nebyl podán insolvenční návrh na jejich majetek. Dále prohlašují, že jim osobně nejsou známé, ani po zevrubném prověření, žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly naplnění zákonných předpokladů k podání insolvenčního návrhu proti kterékoliv smluvní straně.