Ochrana osobních údajů

Tato webová prezentace, sluby v ní obsaené a na ní pístupné, sluby s ní bytostnspjaté a jejich hmotné vyjádení, vetnjejich vstupv podobwidgeta dalích (dále jen „Safe Online Reputation“) jsou provozovány spoleností DIC Onsite s.r.o., I: 284 95 322, se sídlem Kubelikova 1265/41, Praha 3 – ikov (dále jen „DIC Onsite“), která je zárovesprávcem vech osobních údajposkytovanch jejich subjekty pi uívání Safe Online Reputation.

DIC Onsite pistupuje k ochranvaich osobních údajse ví váností. Jsme si vdomi své odpovdnosti ohlednochrany informací, které nám svěřujete. Zavazujeme se, e pi pevzetí, zpracování a uloení Vaich údaj(dále jen „správosobních údaj“), budeme dodrovat vechny písluné právní pedpisy eské republiky (Zákon .101/2000 Sb., o ochranosobních údajv platném znní).

Uíváním Safe Online Reputation souhlasíte se správou Vaich osobních údajpodle tchto pravidel ochrany osobních údaj.

DIC Onsite si vyhrazuje právo tato pravidla ochrany osobních údajdle poteby mnit, piemvdy platná pravidla budou publikována na této webové stránce. Pravidla ochrany osobních údajbudou vdy platná nejdíve od data jejich publikace na této webové stránce. Tato pravidla jsou v platnosti od 28. 8. 2012.

Neosobní (jiné neosobní) údaje picházející automaticky

Safe Online Reputation můžete navtvovat, bez nutnosti pedávat ke správDIC Onsite jakékoliv osobní údaje, pesto vak pi kadé návtvnaich stránek a pi kadém dotazu se na naem serveru automaticky ukládají tyto údaje, tzv. neosobní údaje:

 • IP-adresa (Vae IP-adresa se ihned, v prbhu protokolace stává anonymní)

 • Názvy vyádanch údaj

 • Datum a as dotazu

 • Rozsah vyádanch informací

 • Informace o úspěšnosti splnní poadavku

 • Popis typu pouitého browseru

 • webová stránka, z níjste vstoupili na naí stránku

  Tyto údaje mohou bt vyuity pro strategické úely a téke zdokonalení stránky www.safeonlinereputation.cz, aby se tato stala jetuitenjí a pohodlnjí pro uivatele, uivatel pi tom zstává v anonymit.

  Pi návtvnaí stránky Vám zaleme na Vápoítajeden nebo nkolik cookie-soubor. Cookie – je drobnsoubor, kterobsahuje ádek znaka slouí jako unikátní identifikátor Vaeho browseru. Soubory cookie se pouívají k tomu, aby se zvyovala kvalita poskytovanch slueb: zachovávalo se nastavení uivatele, zlepovaly se vsledky vyhledávání, zjišťovaly se tendence, které jsou pro uivatele charakteristické. Pokud nechcete dostávat „cookie“ soubory na svj poíta, vyuijte pomocného souboru svého Internet-browseru, abyste zjistili, jak lze zablokovat vstup vech soubor„cookie“ nebo, abyste byli v takovch pípadech upozorováni na zaslání souboru „cookie“ ped jeho uloením. Nai klienti ani partnei nemají právo získávat informace pedané „cookie soubory.“

  Data jsou z „cookie soubor“ získávána pomocí aplikace (eTracker a podobné), bez Vaeho vslovného souhlasu nebudou automaticky získaná data pomocí aplikace uita k osobní identifikaci Vaí osoby Safe Online Reputation a nebudou párována s Vaimi komentái a hodnocením.

  Data spravovaná v souvislosti s Vaím hodnocením zákazníka

  Okamikem odeslání Vaeho hodnocení online produktu pes Safe Online Reputation si od Vás vyádáme Vaí emailovou adresu a unikátní kód, kterjste obdreli od Online podnikatele, jehoprodukt hodnotíte, za úelem zajitní vrohodnosti hodnocení specifického produktu Online podnikatele. Emailová adresa a unikátní kód poskytnutOnline podnikatelem, jehoprodukt je hodnocen, budou uity vlunza úelem ověření skutenosti, e hodnocení opravdu pochází od Zákazníka Online podnikatele a může bt vztaeno na skutenzakoupenprodukt. Takto získaná emailová adresa a unikátní kód budou uloeny po celou dobu existence hodnocení v Safe Online Reputation.

Okamikem odeslání Vaeho hodnocení pevádíte na DIC Onsite nevhradní asovneomezenou licenci uloit Vae hodnocení spolens Vaí korespondující emailovou adresou a unikátním kódem od Online podnikatele vdatabázi Safe Online Reputation, piemobsahem licence bude právo DIC Onsite Vae hodnocení reprodukovat, zveejovat, pedávat vetnkomentáe, a to jako celku anebo jeho ásti, v digitální i titné podob(nap. titná media anebo katalogy). Obsahem pevedené licence dále bude právo DIC Onsite uinit Vae hodnocení veejnpístupná, piemVae emailová adresa je z tohoto práva obsaeného v licenci vylouena a nebude nikdy veejnpístupná.

Data spravovaná v souvislosti s Vaimi komentái

Osobní údaje (email a jméno) budou spravovány i v souvislosti s dobrovolnm zasíláním komentářů k jednotlivm produktm Online podnikatelna Safe Online Reputation. DIC Onsite uije ke zveejnní pouze takové osobní údaje, které sami za zveejnitelné oznaíte v okamiku odeslání komentáe.

Rozesílání novinek

Pi pihláení se k rozesílání novinek budeme Vaí e-mailovou adresu vyuívat vhradnpro nae vlastní reklamní úely. Vechny novinky jsou rozesílány vhradnprostednictvím naí spolenosti. Odhlásit se ze zasílání novinek prostednictvím e-mailu můžete kdykoli pouhm kliknutím na link „odhlásit se“, kterje na konci kadé e-mailové zprávy.

Zajitní bezpenosti údaj

Vechny osobní údaje, které nám sdlujete pi své registraci, odeslání sdlení nebo pi vstupu do systému (Login) jsou zaifrovány a jsou pedávány prostednictvím SSL protokolu. Zaifrované pedání údajbrání tomu, aby údaje nemohly bt v prbhu pedání peteny nebo zmnny tetí osobou.

Máme k dispozici technické a organizaní prostedky k ochrannám svěřench osobních údajproti jejich ztrát, nepovolanému zásahu nebo nezákonnému pístupu. Na svém serveru pouíváme rzné technologie pro ifrování a ochranu proti nepovolanému pístupu.

Vae osobní údaje nebudou poskytovány tetím stranám anebo zveejovány pokud k tomu nedáte vslovnsouhlas v souladu s tmito pravidly ochrany osobních údaj.

Pes vechno v tchto pravidlech uvedené, prosím mjte na mysli, e poskytování jakchkoliv informací pomocí internetu není nikdy plnbezpené. DIC Onsite nemůže garantovat bezpenost pedání osobních údajpedávanch prostednictvím internetu zpsoby a kanály, které nemůže DIC Onsite ovlivnit. Penos osobních údajsítí internet je uskutečňován na Vae vlastní nebezpeí.

Zmna, blokace anebo odstranní osobních údaj

Vae osobní údaje budou spravovány v zabezpeeném profilu Safe Online Reputation (Login), do kterého je pístup zajitn pomocí Vámi zvoleného pihlaovacího jména a hesla. Ve Vaem zabezpeeném profilu můžete Vae osobní údaje doplovat, mnit a odstraovat vsouladu stmito pravidly. Pokud zapomenete Vae pihlaovací jméno anebo heslo, prosím kontaktujte DIC Onsite.

Máte právo kdykoliv se dotázat DIC Onsite na Vae spravované osobní údaje. Dále máte právo Vae osobní údaje doplovat, mnit odstraovat anebo blokovat dle Vaeho pání, kdykoliv a bezplatn. Pro správu Vaich dat se prosím obrate na osobu odpovdnou za správu osobních údaju DIC Onsite.

Odpovdnpro otázky ochrany osobních údaj

Ohlednvech otázek tkajících se shromažďování, ukládání a vyuívání Vaich osobních údaja tépro informace, zmnu, blokování a odstranní svch osobních údajse obracejte písemnna osobu odpovdnou za správu osobních údajna adrese: Chernetsov Ilya, DIC Onsite s.r.o.

Dozorovorgán

Rádi bychom Vás informovali o tom, e dozorovm orgánem v oblasti ochrany osobních údajje Úad pro ochranu osobních údajse sídlem, Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00.

E-mail: info@safeonlinereputation.cz