Podmínky užití hodnocení v modulu Safe Online Reputation

Safe Shopping s.r.o.

1. Podmínky užití a jejich závaznost

1.1. Tato internetová aplikace je zřízena a provozována společností Safe Shopping s.r.o. se sídlem Praha 3, Žižkov, Cimburkova 730/27, okres Praha Hl.m., PSČ 130 00, identifikační číslo: 247 87 213, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 174209 (dále jen „Safe Shopping“). Přístup na webovou prezentaci a do služeb a funkcí přístupných na této webové prezentaci jsou upraveny těmito podmínkami a pravidly užití tak, jak jsou uvedeny dále v tomto textu (dále jen „podmínky užití“). Okamžikem vstupu, procházením, užíváním, stahováními a kopírováním obsahu této webové prezentace, funkcí a služeb na ní přístupných anebo navázaných, včetně zveřejnění hodnocení a dalšího obsahu, je každý uživatel vázán níže uvedenými podmínkami užití. Pokračováním v činnostech označených výše, popřípadě souhlasem vyjádřeným při odesílání anebo zveřejňování obsahu na této webové prezentaci dává uživatel výslovný souhlas s tím, být těmito podmínkami užití vázán. Pokud s podmínkami nesouhlasíte a nechcete jimi být vázáni, opusťte tuto webovou prezentaci a neužívejte služby na ní dostupné popřípadě s ní spojené.

1.2. Pro účely těchto podmínek užití se Modulem zákaznického hodnocení Safe Online Reputaion rozumí tato webová prezentace, služby v ní obsažené a na ní přístupné, služby s ní bytostně spjaté a jejich hmotné vyjádření včetně jejich výstupů v podobě widgetů a dalších (dále jen „Safe Online Reputation“).

1.3. Pro účely těchto podmínek užití se Online podnikatelem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelem ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, která uzavřela smlouvu o poskytování služeb Modulu zákaznického hodnocení Safe Online Reputation, a jejíž online služby a produkty jsou předmětem hodnocení v Safe Online Reputation (dále jen „Online podnikatel“).

1.4. Pro účely těchto podmínek užití se Zákazníkem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která využila online služeb anebo produktů Online podnikatele, čímž se podle těchto podmínek užití a podmínek fungování Safe Online Reputation kvalifikovala pro možnost zanechání hodnocení služeb Online podnikatele v Safe Online Reputation (dále jen „Zákazník“).

1.5. Pro účely těchto podmínek užití se návštěvníkem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila, prochází, užívá, stahuje a kopíruje obsah Safe Online Reputation anebo funkce a služby na ní navázané (dále jen „návštěvník“)

1.6. Pro účely těchto podmínek užití se Zákaznickým hodnocením rozumí hodnocení zanechané Zákazníkem Online podnikatele, které bude hodnotit jeho bezprostřední zkušenost s užitím online služeb a produtků Online podnikatele, a zároveň bude zdrojem hodnocení v Safe Online Reputation a bude zveřejněno a užito pro účely Safe Online Reputation a Online podnikatelů při propagaci své hodnocené online služby anebo produktu (dále jen „hodnocení“).


2. Best viewing practices“, Linky a připojení ke službě

2.1. Safe Online Reputation, jeho webová prezentace, widgety, moduly zákaznického hodnocení a další související služby využívají dynamické HTML a jsou vytvořeny, aby se řádně zobrazovaly v Internet Exploreru 10 a jeho pozdějších variantách, Firefoxu, Chromu a Safari. Safe Shopping nenese žádnou odpovědnost za špatnou funkci jeho Safe Online Reputation, jeho webové prezentace, widgetů, modulů zákaznického hodnocení a dalších souvisejících služeb, způsobenou nikoliv dostatečným stavem hardware, software a prezentace Online podnikatele anebo jeho partnerů, popřípadě hardware a software Zákazníků a návštěvníků.

2.2. V souvislosti se službami poskytovanými Safe Shoppingem, tj. Safe Online Reputation, jeho webovou prezentací, moduly zákaznického hodnocení a dalšími souvisejícími službami mohou ve svém hmotném zachycení obsahovat odkazy na prezentace třetích stran, ke kterým Safe Shopping nemá právo ani prostředky kontroly. Obsah odkazů označený v první větě tohoto článku může a nemusí odpovídat skutečnosti, vzhledem ke všemu uvedenému v tomto článku Safe Shopping nenese žádnou odpovědnost za obsah, na který odkazují odkazy třetích stran, které jsou dostupné ze Safe Online Reputation, přičemž pokud se jedná o odkaz, jehož obsah nemůže Safe Shopping ovlivnit, bude náležitě označen tak, aby nebylo možné jej zaměnit s obsahem zveřejněným Safe Shoppingem.

2.3. Safe Shopping prohlašuje, že jeho služby jsou poskytovány výlučně a v souvislosti s provozem veřejné datové sítě internet, přičemž jako každý jiný účastník provozu na veřejné datové síti internet je subjektem všech jejích výpadků, rušení a kontrol, kterým podléhá každý jiný účastník takové sítě. V souvislosti s tím Safe Shopping prohlašuje, že nenese odpovědnost za žádnou škodu, výpadek služby ani její nedostupnost pro Online podnikatele, Zákazníka anebo návštěvníka způsobený a mající původ v povaze veřejné datové síti internet.


3. Prohlášení k hodnocení a jejich autorským právům

3.1. Safe Shopping tímto prohlašuje, že služba Safe Online Reputation mimo jiné spočívá v aplikaci unikátního algoritmu vytvořeného a aplikovaného Safe Shoppingem, jehož výsledkem bude unikátní, nestranné a komplexní porovnání hodnocení od jednotlivých Zákazníků Online podnikatele a hmotné zachycení tohoto porovnání a jeho prezentace. Safe Shopping tímto prohlašuje, že nesbírá, neuchovává a netřídí informace o všech Zákaznících Online podnikatelů, které by byly způsobilé bez pochyb označit původce hodnocení, přičemž Zákazníci často vystupují pod pseudonymy anebo anonymně, a proto nemůže převzít odpovědnost za obsah sděleného hodnocení.

3.2. Okamžikem zveřejnění jakéhokoliv obsahu na Safe Online Reputation, jeho webové prezentaci, modulech hodnocení anebo přidružených službách Safe Shoppingu převádějí její autoři, ať už to jsou Zákazníci anebo Online podnikatelé nikoliv výlučnou, ale územně a časově neomezenou, bezplatnou a neodvolatelnou licenci k autorskému obsahu na Safe Shopping, přičemž obsahem jsou všechna práva dispozice, která by jinak svědčila autorovi obsahu. Obsahem licence bude mimo jiné oprávnění pro Safe Shopping rozmnožovat, upravovat, prezentovat a jinak nakládat s autorským obsahem podle věty první tohoto článku, a to za účelem zlepšování Safe Online Reputation, propagace Safe Online Reputation a za účely dalšími s činností Safe Shoppingu bytostně souvisejícími.

3.3. Licence, kterou získal Safe Shopping podle čl. 3.2 těchto podmínek užití ke zveřejněnému obsahu skončí po uplynutí přiměřené lhůty po jeho odstranění a vymazaní ze Safe Online Reputation jejich autorem, přičemž skončením této licence nekončí právo Safe Shoppingu ponechat si pro účely úplnosti historických podkladů jednu kopii autorského obsahu.


4. Proces přezkoumání zjevně nepravdivých hodnocení

4.1. V souvislosti s poskytováním služeb Safe Online Reputation umožnuje Safe Shopping Online podnikatelům přezkoumání zjevně nepravdivých hodnocení zveřejněných v Safe Online Reputation Zákazníky.

4.2. Safe Shopping si tímto vyhrazuje právo pro případ, že bude prokázáno, že Safe Online Reputation obsahuje zjevně nepravdivé hodnocení, zjednat nápravu v podobě odstranění nepravdivého tvrzení z modulu hodnocení Online podnikatele zveřejněné Zákazníkem.

4.3. Online podnikatel stejně jako Zákazníci a návštěvníci jsou oprávněni podat Safe Shopppingu podnět k přezkoumání hodnocení obsahujících zřejmé chyby v psaní a počítání anebo jinak špatně zařazená anebo odeslaná hodnocení. Safe Shopping se zavazuje bezodkladně podnět vyřídit a případně zjednat nápravu.


5. Oprávnění k odstraňování komentářů

5.1. Safe Shopping si tímto vyhrazuje právo odstraňovat všechna hodnocení a jiný obsah Safe Online Reputation, který byl dodán Online podnikatelem, jeho Zákazníky anebo návštěvníky a:

a. jehož odstranění nařídil soud anebo jiný orgán státní moci,

b. jenž byl soudem anebo jiným orgánem státní moci shledán pomluvou, hanlivým výrazem, nactiutrhačným výrazem anebo jinak příčící se platnému právu,

c. jehož odstranění bylo předmětem ujednání z dohody o narovnání anebo schváleného soudního smíru,

d. jenž obsahuje vulgární, rouhavé anebo obscénní výrazy,

e. jenž obsahuje materiál určený k propagaci hnutí potlačujících lidská práva, k propagaci pornografie anebo jiných sexuálních služeb, popřípadě obsahuje jinou nedovolenou reklamu, a to včetně obrázků, textu a odkazů,

f. jenž obsahuje hodnocení jiných produktů, služeb anebo zcela jiné sdělení nesouvisející s předmětem činnosti modulu hodnocení služeb Online podnikatele,

g. jenž obsahuje údaje, které směřují k identifikaci jedince a představují porušení práva jedince na ochranu jeho soukromí, pokud tento s jejich zveřejněním v obsahu nedal výslovný souhlas,

h. jenž obsahuje zákonem chráněnou komunikaci mezi stranami, obchodní anebo listovní tajemství,

i. jenž byl odeslán zaměstnancem, členem statutárního orgánu anebo společníkem Online podnikatele,

j. jenž je reklamním sdělením, které nebylo odsouhlaseno a povoleno Safe Shoppingem.

5.2. Safe Shopping si vyhrazuje právo provést odstranění hodnocení označených v čl. 5.1 těchto obchodních podmínek i bez podnětu třetích osob.


6. Autorská práva k webu a software

6.1. Safe Online Reputation a související obsah všech odvozených autorských děl, včetně ale nikoliv pouze všech textů, ilustrací, souborů, obrázků, software, skriptů, grafiky, fotografií, zvuků, hudby, videí, informací, obsahů, materiálů, výrobků, služeb, adres URL, technologií, dokumentací a interaktivních funkcí jsou chráněny autorským právem a mezinárodními dohodami ve prospěch Safe Shoppingu a pokud nejsou duševním vlastnictvím Safe Shoppingu, náleží Safe Shoppingu výhradní licence k nákladání s nimi. Tyto podmínky užití v žádné své části nepřevádí, a to ani dílčí či dočasnou licenci na Online podnikatele, Zákazníky anebo návštěvníky.

6.2. Veškerý software užitý pro provoz, údržbu a aktualizace Safe Online Reputation a software užitý pro související služby včetně, ale nikoliv pouze, všech HTML, XML, Java kódů a Active X kontrol obsažený v Safe Online Reputation, v jeho webové prezentaci a souvisejících služeb je vlastnictvím Safe Shoppingu a je chráněn taktéž autorským právem a mezinárodními dohodami ve prospěch Safe Shoppingu. Jakékoliv kopírování, rozšiřování a zasahování do děl uvedených v první větě tohoto článku a čl. 6.1 těchto podmínek užití je tímto výslovně zakázáno.


7. Ochrana osobních údajů

7.1. Safe Shopping za účelem získávání hodnocení od Zákazníků sbírá, třídí, ukládá a archivuje některé údaje, které vedou k identifikaci konkrétní osoby, za tímto účelem je Safe Shopping registrován u příslušného správního orgánu a splňuje všechny předpoklady a povinnosti s takovou činností spojené.

7.2. Safe Shopping se tímto zavazuje, že nebude žádné z nashromážděných údajů užívat k jiné činnosti než výlučně k provozu Safe Online Reputation a k činnostem s ním bytostně souvisejících.


8. Doložka o volbě práva a prorogační doložka

8.1. Provoz Safe Online Reputation a služeb na něj navázaných se řídí výlučně českým právem.

8.2. Všechny spory vzniklé z provozu Safe Online Reputation a z provozu služeb na něj navázaných, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním stran a dohodou, předloží strany sporu k rozhodnutí Krajskému soudu v Ústí nad Labem, pobočce v Liberci.


9. Provozovatel a vlastník Safe Online Reputation

9.1. Provozovatelem a výlučným vlastníkem Safe Online Reputation je:

Safe Shopping s.r.o., Cimburkova 730/27, Praha 3, Žižkov, 130 00,

identifikační číslo: 247 87 213,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 174209