Ochrana osobních údajů

Tato webová prezentace, služby v ní obsažené a na ní přístupné, služby s ní bytostně spjaté a jejich hmotné vyjádření, včetně jejich výstupů v podobě widgetů a dalších (dále jen „Safe Online Reputation“) jsou provozovány společností Safe Shopping s.r.o., IČ: 247 87 213, se sídlem Cimburkova 730/27, Praha 3 – Žižkov (dále jen „Safe Shopping“), která je zároveň správcem všech osobních údajů poskytovaných jejich subjekty při užívání Safe Online Reputation.

Safe Shopping přistupuje k ochraně vašich osobních údajů se vší vážností. Jsme si vědomi své odpovědnosti ohledně ochrany informací, které nám svěřujete. Zavazujeme se, že při převzetí, zpracování a uložení Vašich údajů (dále jen „správě osobních údajů“), budeme dodržovat všechny příslušné právní předpisy České republiky (Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění).

Užíváním Safe Online Reputation souhlasíte se správou Vašich osobních údajů podle těchto pravidel ochrany osobních údajů.

Safe Shopping si vyhrazuje právo tato pravidla ochrany osobních údajů dle potřeby měnit, přičemž vždy platná pravidla budou publikována na této webové stránce. Pravidla ochrany osobních údajů budou vždy platná nejdříve od data jejich publikace na této webové stránce. Tato pravidla jsou v platnosti od 28. 11. 2012.

Safe Shopping je registrován ve Veřejném registru zpracování osobních údajů vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů, pod registračním číslem subjektu 00043418 od 1. 6. 2012.

Neosobní (jiné než osobní) údaje přicházející automaticky

Safe Online Reputation můžete navštěvovat, bez nutnosti předávat ke správě Safe Shoppingu jakékoliv osobní údaje, přesto však při každé návštěvě našich stránek a při každém dotazu se na našem serveru automaticky ukládají tyto údaje, tzv. neosobní údaje:

  • IP-adresa (Vaše IP-adresa se ihned, v průběhu protokolace stává anonymní)
  • Názvy vyžádaných údajů
  • Datum a čas dotazu
  • Rozsah vyžádaných informací
  • Informace o úspěšnosti splnění požadavku
  • Popis typu použitého browseru
  • webová stránka, z níž jste vstoupili na naší stránku

Tyto údaje mohou být využity pro strategické účely a též ke zdokonalení stránky http://safeonlinereputation.cz, aby se tato stala ještě užitečnější a pohodlnější pro uživatele, uživatel při tom zůstává v anonymitě.

Při návštěvě naší stránky Vám zašleme na Váš počítač jeden nebo několik cookie-souborů. Cookie – je drobný soubor, který obsahuje řádek znaků a slouží jako unikátní identifikátor Vašeho browseru. Soubory cookie se používají k tomu, aby se zvyšovala kvalita poskytovaných služeb: zachovávalo se nastavení uživatele, zlepšovaly se výsledky vyhledávání, zjišťovaly se tendence, které jsou pro uživatele charakteristické. Pokud nechcete dostávat „cookie“ soubory na svůj počítač, využijte pomocného souboru svého Internet-browseru, abyste zjistili, jak lze zablokovat vstup všech souborů „cookie“ nebo, abyste byli v takových případech upozorňováni na zaslání souboru „cookie“ před jeho uložením. Naši klienti ani partneři nemají právo získávat informace předané „cookie soubory.“

Data jsou z „cookie souborů“ získávána pomocí aplikace eTracker, Google Analytics a podobné, bez Vašeho výslovného souhlasu nebudou automaticky získaná data pomocí aplikace užita k osobní identifikaci Vaší osoby a nebudou párována s Vašimi komentáři a hodnocením.

Data spravovaná v souvislosti s Vaším hodnocením zákazníka

Okamžikem odeslání Vašeho hodnocení přes Safe Online Reputation si od Vás vyžádáme Vaší emailovou adresu a unikátní kód, který jste obdrželi od Online podnikatele, jehož service hodnotíte, za účelem zajištění věrohodnosti hodnocení. Emailová adresa a unikátní kód poskytnutý Online podnikatelem, budou užity výlučně za účelem ověření skutečnosti, že hodnocení opravdu pochází od Zákazníka Online podnikatele a může být vztaženo na skutečně zakoupený produkt. Takto získaná emailová adresa a unikátní kód budou uloženy po celou dobu existence hodnocení v Safe Online Reputation.

Okamžikem odeslání Vašeho hodnocení převádíte na Safe Shopping nevýhradní časově neomezenou licenci uložit Vaše hodnocení společně s Vaší korespondující emailovou adresou a unikátním kódem od Online podnikatele v databázi Safe Online Reputation, přičemž obsahem licence bude právo Safe Shoppingu Vaše hodnocení reprodukovat, zveřejňovat, předávat včetně komentáře, a to jako celku anebo jeho části, v digitální i tištěné podobě (např. tištěná media anebo katalogy). Obsahem převedené licence dále bude právo Safe Shoppingu učinit Vaše hodnocení veřejně přístupná, přičemž Vaše emailová adresa je z tohoto práva obsaženého v licenci vyloučena a nebude nikdy veřejně přístupná.

Data spravovaná v souvislosti s Vašimi komentáři

Osobní údaje (email a jméno) budou spravovány i v souvislosti s dobrovolným zasíláním komentářů na Safe Online Reputation. Safe Shopping užije ke zveřejnění pouze takové osobní údaje, které sami za zveřejnitelné označíte v okamžiku odeslání komentáře.

Rozesílání novinek

Při přihlášení se k rozesílání novinek budeme Vaší e-mailovou adresu využívat výhradně pro naše vlastní reklamní účely. Všechny novinky jsou rozesílány výhradně prostřednictvím naší společnosti. Odhlásit se ze zasílání novinek prostřednictvím e-mailu můžete kdykoli pouhým kliknutím na link „odhlásit se“, který je na konci každé e-mailové zprávy.

Zajištění bezpečnosti údajů

Všechny osobní údaje, které nám sdělujete při své registraci, odeslání sdělení jsou zašifrovány a jsou předávány prostřednictvím SSL protokolu. Zašifrované předání údajů brání tomu, aby údaje nemohly být v průběhu předání přečteny nebo změněny třetí osobou.

Máme k dispozici technické a organizační prostředky k ochraně nám svěřených osobních údajů proti jejich ztrátě, nepovolanému zásahu nebo nezákonnému přístupu. Na svém serveru používáme různé technologie pro šifrování a ochranu proti nepovolanému přístupu.

Vaše osobní údaje nebudou poskytovány třetím stranám anebo zveřejňovány pokud k tomu nedáte výslovný souhlas v souladu s těmito pravidly ochrany osobních údajů.

Přes všechno v těchto pravidlech uvedené, prosím mějte na mysli, že poskytování jakýchkoliv informací pomocí internetu není nikdy plně bezpečné. Safe Shopping nemůže garantovat bezpečnost předání osobních údajů předávaných prostřednictvím internetu způsoby a kanály, které nemůže Safe Shopping ovlivnit. Přenos osobních údajů sítí internet je uskutečňován na Vaše vlastní nebezpečí.

Změna, blokace anebo odstranění osobních údajů

Máte právo kdykoliv se dotázat Safe Shoppingu na Vaše spravované osobní údaje. Dále máte právo Vaše osobní údaje doplňovat, měnit odstraňovat anebo blokovat dle Vašeho přání, kdykoliv a bezplatně. Pro správu Vašich dat se prosím obraťte na osobu odpovědnou za správu osobních údajů u Safe Shoppingu.

Odpovědný pro otázky ochrany osobních údajů

Ohledně všech otázek týkajících se shromažďování, ukládání a využívání Vašich osobních údajů a též pro informace, změnu, blokování a odstranění svých osobních údajů se obracejte písemně na osobu odpovědnou za správu osobních údajů na adrese: Chernetsov Ilya, Safe Shopping s.r.o., Bubenská 1, 17000 Praha 7

Dozorový orgán

Rádi bychom Vás informovali o tom, že dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem, Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00.

E-mail: info@safeonlinereputation.cz